TAIB

El TAIB (The Albufera International Biodiversity group) és un projecte multidisciplinar que es va posar en marxa l’any 1989 per obserar i seguir els canvis ambientals a s’Albufera de Mallorca,  mentre que al metxi temps es donvaa consell i informaicó efectiva per la gestió del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca. Aquesta meta s’ha pogut aconseguir gràcies al constant esforç i seguiment de les espècies i hàbitats indicadors i l’anàlisis funcional dels ecosistemes amb estudis específics.

Context i gent involucrada

Originalment el projecte va ser enginyat i creat per Max Nicholson mitjançant l’organització de voluntariat i conservació, Earthwatch Europe, però des de l’any 1997 el projecte s’ha anat mantenint gràcies a la generositat d’un equip de científics internacionals, el TAIB, què voluntàriament cedeixen el seu temps i esforç de manera desinteressada per a la realització del projecte. El TAIB esta format per un equip de científics i persones de distinta procedència que estimen la natura, arribades del Regne Unit, Mallorca, Espanya i d’altres parts d’Europa amb l’objectiu d’avaluar els efectes d’un sistema de gestió de la biodiversitat i de certs agents ambientals, avaluar les contribucions d’aquesta gestió així com altres factors (incloent-hi en canvi climàtic) i donar consells amb base científica a la gestió de l’espai. Això s’aconsegueix mitjançant el constant seguiment d’espècies indicadores i l’anàlisi funcional de l’ecosistema a través d’estudis dissenyats per a tal fi. El projecte s’ha especialitzat an realitzar camps de formació de voluntaris, fet que ha suposat un guany inusual en bases de dades a un molt baix cost.

TAIB 1990

Objectius

El principal objectiu del TAIB és reunir la informació de la biodiversitat i del funcionament de l’ecosistema de s’Albufera per:

 1. Proveir una sòlida base de coneixement científic que ajudi en la conservació de l’entorn.
 2. Assessorar al Parc Natural en el seu objectiu de conservació.

La qüestió que estem tractant de resoldre és: Com poden gestionar-se de forma efectiva un sistema de zones humides i dunes costaneres mantenint la seva biodiversitat així com els seus usos i serveis socials, econòmics i naturals?. Per respondre aquesta qüestió el TAIB ha anat treballant als següents punts:

 1. Us d’espais mediambientals com a recurs educatiu per crear consciència ambiental.
 2. Demostrant la importància econòmica de la conservació d’una zona humida a mitjançant la seva funció ecològica.
 3. Us de bioindicadors com a base sòlida per una bona presa de decisions a la planificació de la conservació de S’Albufera així com per la pràctica general de la conservació.
 4. Establir a s’Albufera una estació de monitoratge de canvis ambiental generant una caracterització de l’estat inicial de conservació de manera que qualsevol canvi futur pugui ser identificat i avaluat.

  Gestió de l'espai

  Què fem?

  Aquest projecte té dues línies principals de feina que s’alimenten l’una a l’altre: per una banda la formació i la investigació sobre la biodiversitat i, per l’altra, la consideració dels canvis ambientals. Al programa de formació es plantegen seguiments de la biodiversitat i experiments o monitoratges a llarg termini, que donin respostes als canvis ambientals i als induïts per l’equip gestor del Parc.

  Investigació

  Pel que es refereix a investigació, els nostres camps d’estudi es poden classificar de la següent forma:
  • Estudi de l’impacte humà: L’expansió del turisme regional i la intensificació de l’agricultura sotmeten al Parc Natural a una pressió considerable. Els estudis del TAIB avaluen la influència de les activitats humanes sobre s’Albufera i determinen el grau d’impacte ambiental.
  •Estudis de Biodiversitat: Els estudis de Biodiversitat es duen a terme a nivell d’ecosistema, d’espècies i del paisatge. El TAIB està especialitzat en un enfocament taxonòmic ampli, arribant de forma efectiva gràcies al compromís i suport de taxonomistes de primera línia.
  • Estudis Ecològics i de seguiment: Les investigacions del TAIB es basen en la descripció dels requisits ecològics de la flora, fauna i hàbitats de s’Albufera, així com estudis a llarg termini de poblacions de diferents espècies bioindicadores, tals com insectes, vegetació subaquàtica i orquídies.
  • Estudis sobre la gestió del Parc: Es tracta d’estudis que proposen idees per optimitzar les estratègies actuals de maneig del Parc a partir de resultats d’estudis d’impacte ambiental del TAIB. La gestió del Parc inclou actuacions com manteniment, pasturatge del ramat, maneig de les comportes d’aigua, neteja dels canals, l’educació ambiental i la facilitació de l’ús públic del parc.
  •Interpretació, educació i capacitat de càrrega: Per millorar el Departament d’Educació de s’Albufera s’han desenvolupat diverses eines d’Educació Ambiental. A àrees protegides del Parc s’han realitzat estudis per ampliar les zones d’interpretació ambiental als visitants.

  Formació i educació

  La participació i educació de voluntaris es consideren activitats clau del TAIB. L’objectiu educatiu és el d’augmentar la comprensió de la conservació de la biodiversitat i la gestió de les zones humides. El TAIB organitza el “Curs Internacional en Formació de Treball de Camp: Seguiment de la biodiversitat i Canvi Ambiental a s’Albufera de Mallorca” què s’ha anat desenvolupant de forma constant des de 1989, normalment a la primavera (abril/maig) i a la tardor (setembre/octubre/novembre). Els equips, formats per voluntaris, científics i estudiants, duen a terme treballs de camp en paral·lel a un programa d’entrenament i formació, enfocat principalment en biodiversitat i gestió mediambiental. L’objectiu del TAIB és millorar els coneixements dels participants en la realització del treball de camp (disseny d’estudis de camp, mètodes de mostreig, estadística i anàlisis de dades). Es tracta d’un curs multidisciplinari en el qual es fomenta que els participants desenvolupin tasques de camp en el context de les estratègies locals de gestió del medi i de canvi climàtic sense oblidar estratègies regionals i globals. Els equips de treball del TAIB estan integrats per científics del TAIB, voluntaris, gestors d’àrees protegides, membres d’ONG, i altres participants amb interès en l’ecologia, biodiversitat, conservació, geografia, física, i altres matèries relacionades. Els cursos es fan en anglès, però entre els científics del TAIB també s’inclouen un bon nombre d’espanyols i francesos, per el què l’idioma pot adaptar-se.

  Col·laboracions (Inter) nacionals i iniciatives

  Universitat de les illes balears (UIB)

  Durant els darrers anys el TAIB ha sigut partidari de reclutar estudiants balears i espanyols que fossin capaços de dur a terme tasques d’investigació i la rutina de les tasques de monitoratge de forma regular al llarg de l’any. Les relacions amb la UIB i l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats), UIB-CSIC, ha estat de gran ajuda per fitxar un nombre de joves científics ben formats i entusiastes que han estat disposts i han estat capaços de participar. El que ens ha permès expandir els nostres treballs de monitoratge de llarg termini a un nombre ampli d’àrees.

  Instituts internacionals d’investigació

  Durant un bon nombre d’anys el TAIB s’ha beneficiat de la col·laboració amb la Universitat de Wageningen (Holanda). A través d’una sèrie de projectes d’ investigació de Màsters, diversos buits de coneixement s’han anat omplint d’informació més detallada, principalment aquella relacionada amb els impactes sobre la qualitat ambiental, el funcionament d’ecosistemes, i la protecció de la biodiversitat del Parc. Una intensa col·laboració amb la Universitat de York i el seu programa de Màsters d’Investigació va començar al 2001, col·laboració què anirà creixent al futur. Una altre de les col·laboracions és amb l’Estació Biològica Tour du Valat (França), en particular amb la gestió de canyissars mitjançant l’ús del ramat amb propòsits de conservació. Estudis sobra la dinàmica de nutrients de sòls s’han dut a terme per la Royal Holloway Institute for the Environmental Research (RHIER), de la Universitat de Londres. La Unitat d’Ecologia i Conservació del University College London va estar a s’Albufera para dur a terme la recol·lecció de dades de l’estat de referència, tesines d’investigació i camps de treball. El centre de Remote Sensing and Mapping Science, de la Universitat d’Aberdeen (Escòcia) va treballar amb teledetecció i cartografia de l’hàbitat.

  MedwetCoast

  Fins l’any 2003 el TAIB oferia un programa de formació per gestors de zones humides d’un projecte regional de la UNDP, titul·lat “Conservación de Humedales y Ecosistemas Costeros en la Región Mediterránea (MedWetCoast)’. Aquest projecte tenia com a objectiu la conservació de la biodiversitat d’àrees costeres i zones humides amenaçades de 15 localitzacions clau a 6 països diferents (Albània, Egipte, Líban, Marroc, Palestina y Tunísia). La monitorització de zones humides i la gestió de components d’aquest programa va ajudar per aconseguir els objectius de la iniciativa de Zones Humides Mediterrànies (MedWet).

  WWF Mediterrània

  Fins l’any 2005 el TAIB oferia un programa de capacitació ambiental per ONGs, en col·laboració amb WWF-Mediterranean que finançaven els participants mitjançant el seu programa “A través de las Aguas”. Els alumnes eren membres d’ONGs i altres organitzacions implicades en conservació, gestió ambiental i activitats similars tals como l’educació ambiental.